top of page

Algemene voorwaarden

DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent.                     : Marjolein Leenders, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in                                                                                                het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd                                                                                          gewichtsconsulent en gewichtscoach

Cliënt                                                   : de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies wordt verleend, dan wel diens wettelijke                                                                                            vertegenwoordiger de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend

Praktijkadres                                    : de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend 

Arts                                                       : de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

 

ALGEMEEN

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

BASIS

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

VERHINDERING

Bij verhindering of afmelding van een afspraak dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijd telefonisch of via e-mail af te melden (het inspreken van de voicemail of het versturen van een tekstbericht volstaat hierbij ook). Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de gewichtsconsulent gerechtigd de afspraak en het advies in rekening te brengen.

TARIEFSTELLING

Voor de behandeling aanvangt, deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW.
De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Er zal geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van een overeenkomt voor een compleet begeleidingstraject, indien een cliënt het gehele traject al heeft betaald.

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN EEN BEGELEIDINGSTRAJECT

Wanneer de cliënt tussentijds besluit te stoppen met de begeleiding bestaat geen recht op terugbetaling van reeds betaalde consulten. Wanneer de cliënt tussentijds besluit te stoppen met de begeleiding vervalt de betalingsverplichting voor een overeengekomen traject of pakket niet. Indien de cliënt de begeleiding later weer wil oppakken, kunnen niet gebruikte consulten alsnog ingepland worden, uiterlijk binnen een jaar na de start van het oorspronkelijke traject. In bepaalde gevallen kan de gewichtsconsulent besluiten wel tot terugbetaling over te gaan, bijvoorbeeld wanneer de behandeldoelen eerder bereikt zijn. Dit in alle gevallen ter beoordeling van de gewichtsconsulent.

BETALING

Betaling dient door overschrijving plaats te vinden. Bij afname van een pakket ontvangt de cliënt na het eerste gesprek een factuur voor het complete pakket. Losse gesprekken worden na afloop van elk consult gefactureerd. De cliënt dient de factuur binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

De gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

ONUITVOERBAARHEID VAN DE WERKZAAMHEDEN

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden (altijd onder beoordeling van de consulent),  verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten consulten worden terugbetaald aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

AANSPRAKELIJKHEID

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.


12 april 2021

bottom of page